Zakres usług obejmuje:

 •  opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian;
 •  opracowywanie Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ich zmian i aktualizacji;
 • przygotowywanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolne i leśne na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [tzw. wnioski rolne i wnioski leśne];
 •  projektowanie osiedli na poziomie miejskim jak i wiejskim;
 • pełne uczestnictwo w procedurach planistycznych związanych z przygotowaniem do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 •  formułowanie wniosków służących określaniu polityki przestrzennej,
 • prowadzenie analiz na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
 • wykonywanie analiz aktualności opracowań planistycznych,
 • wykonywanie opracowań studialnych i koncepcyjnych w zależności od potrzeb,
 • przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 •  wykonywanie opracowań studialnych i koncepcyjnych dla wybranych obszarów lub problemów z zakresu kształtowania przestrzeni;

Zapraszamy do współpracy.

Zakres usług